سامانه اگهی و تبلیغات نساجی ایران

ژاکارد الکترونیک سری JZ

تکنیک ژاکارد از ماشین بافندگی کمر باستانی سرچشمه می گیرد که قبلاً در دستگاه بافندگی مورب و بافندگی افقی در سلسله هان استفاده می شد. بافندگی ژاکارد در سلسله هان شرقی ظاهر شد و بافندگی گل نیز نامیده می شد. این نشان دهنده دستاوردهای فناوری نساجی باستانی چین است. از طریق جاده ابریشم به غرب […]