سامانه اگهی و تبلیغات نساجی ایران

ماشین بافندگی راپیری پرسرعت BestMax

درایو اصلی: با توجه به گشتاور خروجی بار واقعی، می تواند در مقایسه با ماشین های بافندگی سنتی 20 تا 30 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کند. درج: روش درج پود از مکانیزم پیوند فضایی چهار میله ای استفاده می کند که قرقره شمشیر را به سمت رفت و برگشت از طریق یک چرخ […]