انواع ماشین بافندگی


FAST فست

با تکنولوژیه اسمیت
عرض دستگاه 220 و 320 سانتی متر
حوله و پارچه بافی
آماده به ژاکارد / دابی
2بیم پارچه
2 بیم چله
8رنگ
جلو و عقب برقی
تغذیه لامل 6لاین
بیم 80 تایی

 

CG6500

عرض دستگاه 220 و 320 سانتی متر

پارچه بافی
آماده به ژاکارد و دابی
12 رنگ
2 بیم چله و 2 بیم پارچه
8عدد تغذیه پود
چله بالا یک متر
از 6 تا 100 پود در سانتی متر تراکم
بیم چله پایین 80 سانتی متر
8 تا 12 رنگ
قیچی رو توکات
تشخیص رنگ پود از 8 تا 12
سیستم پمپ هوا در پود گذاری
جلو عقب برقی
توقف چله 6 ردیفه
تغذیه پود آیرو (استار )
کنترلر استاندارد سولزر

 حوله بافی/پارچه بافی GS1100

عرض دستگاه 220 و 280 و 300 و 320 سانتی متر
حوله بافی و پارچه بافی
آماده به ژاکارد /دابی
2بیم پارچه و 2بیم چله
4تغذیه پود
8 رنگ
جلو عقب برقی
تغذیه لامن 4لاین
10 هزار لامل
1 شانه