دستگاه گردباف دو گره

دستگاه بافندگی گردباف  دوگره  RF DK برای بافتن نخ های…