افتخارات

در نوامبر سال 2015 ، ریفا توسط سیستم مدیریت کیفیت تایید شده است: GB / T19001-2008 / ISO9001: 2008. محصولات و خدمات دارای  گواهینامه: طراحی و توسعه ، ساخت و ارائه خدمات برای دستگاه های بافندگی انعطافپذیر دستگاه های بافندگی و ایرجت.

 

 

 

 

 

 

 

در نوامبر سال 2015 ، ریفا مجوزسیستم مدیریت محیطی را دریافت کرد GB / T24001-2004 idt ISO 14001: 2004. محصولات و خدمات دارای گواهینامه: طراحی و توسعه ، ساخت و ارائه خدمات برای دستگاه های بافندگی انعطاف پذیر دستگاه های بافندگی و ایرجت.

 

 

 

 

 

 

 

 

در نوامبر 2015 ، ریفا موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی شد:
GB / T 28001-2011 / OHSAS 18001: 2007.

محصولات و خدمات دارای گواهینامه: طراحی و توسعه ، ساخت و ارائه خدمات برای دستگاه های بافندگی انعطاف پذیر دستگاه های بافندگی و ایرجت.

 

 

 

 

 

 

در تاریخ 27 نوامبر 2015 ، دستگاه بافندگی راپیر توسط CE تایید شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نوامبر سال 2015 ، ریفا توسط سیستم مدیریت کیفیت مورد تایید قرار گررفت
GB / T19001-2008 / ISO9001: 2008.

محصولات و خدمات دارای گواهینامه : طراحی و توسعه ، ساخت و ارائه خدمات برای دستگاه های بافندگی هوشمند واترجت و دستگاه حوله بافی.

 

 

 

 

 

 

 

در نوامبر سال 2015 ، ریفا موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت محیط شد:

GB / T24001-2004 idt ISO 14001: 2004.

محصولات و خدمات مورد تایید: طراحی و توسعه ، ساخت و ارائه خدمات برای دستگاه های بافندگی هوشمند واترجت و دستگاه حوله بافی.

 

 

 

 

 

در نوامبر 2015 ، ریفا موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی شد:

GB / T 28001-2011 / OHSAS 18001: 2007.

محصولات و خدمات مورد تایید: طراحی و توسعه ، ساخت و ارائه خدمات برای دستگاه های بافندگی هوشمند واتر جت و دستگاه حوله بافی.